रोङ गाउँपालिकाको आम्दानी १७ लाख ६० हजार

  गोबिन्द पौडेल
0 Shares

 रोङ : रोङ गाउपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा सत्रलाख उन्साठी हजार नौसय अढ्तीस रुपैया अठार पैसा राजस्व संकलन गरेको छ ।

६ वटा वडा रहेको रोङ गाउपालिकामा सबैभनदा बढी राजस्व मालपोत बाफत नौलाख अन्ठाउन्न हजार चार सय असी रुपैया अठार पैसा संकलन भएको हो । सबैभन्दा बढी राजस्व वडा नं ५ ले चार लाख बैसठी हजार संकलन गरेको छ भने सबै भन्दा कम राजस्व वडा नं ६ ले एकलाख तीरानब्बे हजार संकलन गरेको पाइएको छ ।

वडा नं १ ले मालपोत बाफत एकलाख छत्तीस हजार सात सय चौसानब्बे रुपैया पचास पैसा, घरधुरी कर अठारहजार पचास, बिभिन्न सिफारीस बाफत उन्चालीस हजार बीस, पंजीकरण बाफत तीनहजार पाचसय, ब्यवासयकर बाफत नौ हजार चारसय गरि कुल दुइलाख पचीस हजार पाचसय चौसठी रुपैया  ।

बडा नं २ ले मालपोत बाफत एकलाख छत्तीस हजार सात सय उनासीे रुपैया , घरधुरी कर तेइस हजार सात सय, बिभिन्न सिफारीस बाफत पन्ध्रहजार आठ सय एकाइस, पंजीकरण बाफत चौतिसहजार आठसय पचास, ब्यवासयकर बाफत नौ अन्य एक सय पचास संस्था दर्ता तेह् हजार दुइसय नागरिकता सिफारीस चौतीसहजार आठसय पचास कुल दुइलाख पचासहजार एक सय पचास रुपैया ।

वडा नं ३ ले मालपोत बाफत एकलाख उन्साठी हजारबयासीे रुपैया ा, घरधुरी कर पचासहजार एक सय पचास, बिभिन्न सिफारीस बाफत बयासीहजार दुइसय, पंजीकरण बाफत चौधहजार दुइसय, ब्यवासयकर बाफत अढतीस हजार चारसय, घर बहाल छ सय सढसठी गरि कुल तीनलाख चौवन्नहजार छ सय उन्चास रुपैया ।

वडा नं ४ ले मालपोत बाफत एकलाख उनासी हजारहजार चौबिस अढसठी पैसा, घरधुरी कर सत्रहजार सात सय पचास, बिभिन्न सिफारीस बाफत सत्तरी हजार तीन सय पचास, पंजीकरण बाफत आठहजार एक सय, ब्यवासयकर बाफत अठार हजार पचास गरि कुल दुइलाख तिरानब्बे हजार तीनसय चौरतर रुपैया पैसा अढसठी ।

 वडा नं ५ ले मालपोत बाफत दुइलाख एकाइस हजार, घरधुरी कर त्रिसठी हजार छ सय बिभिन्न सिफारीस बाफत एकलाख छपन्न हजार चार, पंजीकरण बाफत एकाइस हजार गरि कुल चार लाख बैसठी हजार ।

वडा नं ६ ले मालपोत बाफत एकलाख पचीस हजार बिभिन्न सिफारीस बाफत पचास हजार बीस, पंजीकरण बाफत दश हजार पाचसय, ब्यवासयकर बाफत आठ हजार गरि कुल एक लाख तिरानब्बे हजार संकलन गरेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार