सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं. वडा कार्यालय माईमझुवाद्वारा सात लाख ५९ हजार राजस्व सङ्कलन

राजश्व आम्दानी विवरण (जेष्ठ ३० गते सम्म)

वडा नं. २

क्र.सं. शीर्षक जम्मा
१. ब्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्व शुःल्क ५४,५००।-
  २. भुमीकर/मालपोतबाट आम्दानी २,९८,६९२।-
३. सम्पती कर ३,८९५।-
४. नाता प्रमाणित दस्तुर १०,४००।-
५.                            सिफारिस दस्तुर                १,८०,९१४।-
६. अन्य कर १,३१,५३०/-
अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी ४३,०००/-
अन्य दस्तुर १९,५२०/-
अन्य क्षेत्रको आय १६६०९/-
१० अन्य राजश्व ११५/-
  कूल जम्मा रु.७,५९,१७५/-

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार