फाकफोकथुम गाउँपालिका-४ वडा अन्तर्गत विनियोजित र सम्पन्न भएका योजनाहरु (बजेटसहित)

विकास निर्माण

फाकफोकथुम गाउँपालिका वडा नं. ४ को लागी विभिन्न निकायबाट  विनियोजन भएको बजेट शीर्षकहरु-

गाउँपालिका तथा अन्य निकायबाट  बिनियोजित योजना

गाउँपालिका बाट बिनियोजित योजना

वडा सिलिङबाट बिनियोजित योजना

(वडा कार्यालय , फूएतप्पा स्वास्थ्य चौकी, आमचोक प्रहरी चौकी ) ( चालु खर्च )प्रशासनिक खर्च  जम्मा रु ८,१०,०००।– अक्षरेपी आठ लाख दश हजार रुपय

पुजिगत खर्च तर्फ

सामाजिक विकास तर्फ (सम्पन्‍न)

क्र.सं.  योजनाको नाम विनियोजित रकम रु हजारमा कैफियत
बालवालिका ( बालमैत्री कक्षा कोठा तथा अपाङ्गता सचेतना ६० सिंह देवी आ. वि. लाई प्रदान
टोल बिकास संस्थाहरु संग विकास निर्माण लगानी साझेदारी १०० बजेट अभावको कारण कार्यान्वयन नभएको
आदिवासी –उद्घोषण कार्यक्रम १०० सम्पन्‍न( कम्प्युटर प्रशिक्षण तालिम प्रदान)
महिला संजाल –आयआर्जन मुलक कार्यक्रम १०० सम्पन्‍न
दलित समन्वय समितिको शौचालय निर्माण १०० सम्पन्‍न
खेलकुद विकास १०० सम्पन्‍न
विपत व्यवस्थापन तथा विद्युत मर्मत १०० कार्यान्वयन नभएको
घुम्ति शिविर संचालन कार्यक्रम ७० सम्पन्‍न
जम्मा ७२०

 

 वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन

क्र.सं.  योजनाको नाम विनियोजित रकम रु हजारमा कैफियत
बर्षातका कारण क्षतिग्रस्त सडक मर्मत संभार ४०० सम्पन्‍न

 

कृषि तथा पशु तर्फ( आर्थिक विकास तर्फ)

क्र.सं.  योजनाको नाम  विनियोजित रकम रु हजारमा कैफियत
गोठ तथा खोर सुधार  

८००

मोटर सहितको च्याप कटर
कृषक प्रोत्साहन( ३०% साझेदारी मा कागती विरुवा वितरण ) २०० साझेदारी रकम जम्‍मा नभएर कार्यक्रम संचालन हुन नसकेको
जम्मा १०००

पशुतर्फ पालिकाद्वारा संचालित केहि माहामरी रोकथामका लागि संचालित कार्यक्रम

विपद् र महामारीको अवस्थामा कृषक दाजुभाई तथा वडा वासी नगरिकहरुलाई स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार रहेको प्रत्युभुति दिलाउने उदेश्यले वा समयमा उपचार नपाएर कृषकहरुको पशु चौपायमा कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी तथा क्षति नहोषस भन्‍ने उदेश्यले गाउँपालिका को पशु शाखा तथा हाम्रो यस वडाका पशु( प्राविधिक)  चिकित्सक श्री भगुराम बलम्पाली लाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा हाम्रो सस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभारी रहदै विपतको घडिमा दिनु भएको योगदान प्रति  सम्बन्धित शाखा तथा व्यक्तिहरलाई धन्यवाद दिदै यस वर्ष सम्पादन भएका कामहरु निम्‍न रहेको जानकारी गराउन चहान्छु ।

२३००  ठुला पशु १००० साना पशु लाई  भ्यक्सिन लगाईएको जसमा

 • १८०० पशुलाई खोरेत विरुद्ध
 • ५०० पशुलाई लम्पी स्किन विरुद्ध
 • १००० साना पशुलाई PPR भ्याक्सिन महामारी बिरुद्ध

नोट. यस  आर्थिक वर्ष  प्राविधिक कारणले वडा कार्यालयबाट पशुको औषधि वितरण नभएको जानकारी गराइन्छ ।

साथै  प्रदेश सरकारको वितिय हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तरगत गाउँ पालिकाको मार्फत थामडाँडा पशुपालन सहकारी संस्था लि. द्वारा संचालित कार्यक्रममा  पशु विकास तथा प्रवर्धनमा बिनियोजित रु ३०लाख बजेटबाट संचालन भएको कार्यक्रमबाट भएको कार्यहरुमा

(सबै कार्यक्रम निस्चित प्रतिशत साझेदारीमा २०-४०% सम्म)

 1. काउ म्याट बितरण ६७ थान
 2. मोटर सहितको च्यापकटर वितरण ११ थान
 3. प्रशोधत डेरी भवन निर्माण १
 4. गाई खरिद २ वटा
 5. गोठ सुधार (निर्माण) १६ वटा

संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासन

क्र.सं.  योजनाको नाम  विनियोजित रकम रु हजारमा कैफियत
वडा कार्यालयको ल्यापटप खरिद( कम्प्युटर) ९० सम्पन्‍न

 

आर्थिक विकास अन्तर्गत 

 

पुर्वाधार विकास तर्फ

क्र.सं.  योजनाको नाम विनियोजित रकम रु हजारमा कैफियत
श्री सिंह देवी मा वि गेट निर्माण तथा ढल निकास १७०
साविक १ र ९ कुवा धारा मर्मत १७०
प्रेम सागरको घरहुदै झाक्री खोला सडक मर्मत  तथा पलुङ्बा खोल्सा ह्याम पाईप २००
मसान घाट बर भञ्ज्याङ सडक स्तर उन्नती २००
भोटे खोल्सी ट्याङ्की निर्माण तथा मगरघाट बाटो व्यवस्थापन २२०
तिततिरे खोल्सी नाली तथा साविक ५ का खानेपानी मुहान संरक्षण २००
रण बहादुर मुखिया सिलपुरे गाउँ हुदै मुगेखोला सडक निर्मण २००
तामाङ्ग गाउँ खानेपानी तथा पञ्चकयुमारी सरस्वती देवस्तल व्यवस्थापन २००
जल कन्या आ. गेट निर्माण ,टहरा व्यवस्थापन वि. १००
१० शुक्रराज थापाको घरछेउ खोल्सी, महिम्बा हुदै  वडा कार्यलय सडक व्यवस्थापन ३२०
आर्थिक विकास तर्फ 

प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत यस आ . व. मा सम्पादित कार्याक्रमहरु

जम्मा २३८०
नाम रकम रु लाखमा योजना समचालित स्थान
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम( नेपाल सरकार) ५.८११६० अन्तर्गत साविक वडा नं. ७,८,३,२,९ गोरेटो बाटो मर्मत (विभिन्न ७ स्थानमा गरी 5.8 कि.मी लम्बाई, १-१.५ कि.मी चेडाई, गोरेटो खन्ने,मर्मत साथै झाक्री खोला  छेउ 250 मि. लम्बाई , १ मि चौडाई   (सिढी) गोरेटो बाटो सोलिङ
प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार (विश्व बैंक) ४.६७८००, वडा कार्यालय देखि थावाखोला सम्म नाली सरसफाई मुल सडक ( ६.५कि.मी )

यस वर्ष पुर्वाधारमा भएका केही प्रगतिहरु

 • सडक सोलिङ मोटरबाटो ३५ मि
 • ग्रावेल ६.५ कि.मी
 • पक्की नाली १कि.मी लक्ष्य हाल सम्म ४५० मि. सम्पन्न बाकी निर्मणाधिन

सिंचाइ तर्फ

१. गुरुङ खोला गैरी गाउँ कुलो निर्माण/ मर्मत सम्पन्न

२. सोती बेसी, जाम कुलो मर्मत बजेट २० लाख  काम संचालन भई रहेको  बहु बर्षे योजना

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार