फाकफोकथुम गाउँपालिका-५ वडा अन्तर्गत विनियोजित र सम्पन्न भएका योजनाहरु (बजेटसहित)

विकास निर्माण-

फाकफोकथुम गाउँपालिका वडा नं. ५ बाट विनियोजन भएको बजेट शीर्षकहरु-

आ.व.२०८०/०८१ बजेट उपशिर्षकः फाकफोकथुम गाउँपालिका वडा नं.५

क्र.सं. कार्यक्रम/ आयोजना/ क्रियाकलापको विवरण जम्मा विनियोजन कामको विवरण कै
क. आर्थिक विकास क्षेत्र
कृषि विकास प्रबर्धन २,००,००० ७ वटा मिनिटिलर खरिद गरि कृषकहरुलाई वितरण 50%लागत साझेदारीमा
च्यापकटर मेसिन खरिद ४,००,००० १६ वटा मोटर सहितको च्यापकटर खरिद गरि कृषकहरुलाई वितरण 25% कृषक र 75% वडाको लागत साझेदारीमा
महिला माछापुछ्रे बहुउदेश्य सहकारी संस्था लि भवन मर्मत घेरबरा १,००,००० ईटा को घेराबरा

लगाउने काम

सम्पन्न
जम्मा  सात लाख ७,००,००० सम्पन्न
भौतिक पुर्वाधार क्षेत्र
सडक मर्मत सम्भार वडा न ०५ १०,००,००० सडक सरसफाई, नाली सरसफाई ,सोलिंग ,ग्रावेल सम्पन्न
वडा न ०५ कार्यालय :6f]/ निर्माण २,१२,००० स्टो/ निर्माण सम्पन्न
आमबोटे खामारे सिचाई कुलो २,००,००० ढुंगा को वाल निर्माणाधीन
बिद्युत मर्मत सम्भार १,५०,००० पोल विस्तार को काम र मर्मत सम्पन्न
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र जम्मा १५ लाख ६२ हजार
सामाजिक क्षेत्र
सिँहदेवी मन्दिर/ गेट निर्माण २,००,००० मन्दिर/ गेट निर्माण सम्पन्न
यथवा डाडाखेत मलामी टहरो निर्माण १,००,००० टहरो निर्माण सम्पन्न
दुर्गा मन्दिर सिलिंग रंगरोगन १,००,००० सम्पन्न
l;Fxb]jL मांगहिम सिडी निर्माण ( संशोधितः j8fsf zfvf ;8sx? uf|Ef]n j8f g )%) १,००,००० ग्रावेल को काम सम्पन्न
चुम्लुंग हिम निर्माण १,००,००० सम्पन्न
खानेपानी मुहान मर्मत सम्भार २,००,००० खानेपानी ट्यांकी निर्माण सम्पन्न
खेलकुद तथा सैक्षिक सामग्री १,५०,००० सम्पन्न
टोल विकास सुधार कार्यक्रम २,००,००० सिढी, खानेपानी मुहान सरसफाई, पाईप खरिद सम्पन्न
महिला छाता संगठन आयआर्जन मुलक कार्यक्रम  : सिपमुलक कार्यक्रम /गुडिया बनाउने तालिम १,००,००० सम्पन्न
१० नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ वडा समन्वय परिसद लुम्दे  ; कम्पुटर हार्डवेर तालिम (सुइटर तथा झलर बुनाई तालिम कार्यक्रम)

 

१,००,००० सम्पन्न
११ दलित समन्वय समित्ति आयआर्जन मुलक कार्यक्रम  : आधारभूत कम्पुटर तालिम ५०,००० सम्पन्न
१२ अपांगता लक्षित् आयआर्जन मुलक कार्यक्रम ५०,००० सम्पन्न
१३ साकेला थान निर्माण १,५०,००० सम्पन्न
सामाजिक विकास क्षेत्रको कूल जम्मा १६ लाख मात्र
क्र.सं. कार्यक्रम/ आयोजना/ क्रियाकलापको विवरण जम्मा विनियोजन कै
बाताबरण तथा विपद  ब्यबथापन
वडा न ०५ कार्यालय भवन पेटी तथा फोहोर मैला ब्यबस्थापन १,६०,००० पेटी निर्माण र सोक पिट निर्माण सम्पन्न
ª संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासन
गजुरमुखी प्रहरी चौकी लाइ मौलो पुजा तथा इन्धन ३०,००० सम्पन्न
भुमिदाताहरुलाई सम्मान कार्यक्रम र शिलालेख १,२०,००० सम्पन्न
संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासनको जम्मा १ लाख ५० हजार
च. कार्यालय संचालन तथा प्रसासनिक खर्च जम्मा 8,28,000 विनियोजित रकम वित्तिय प्रगति खर्च रकम
पदादिकारी बैठक भत्ता १,४४,००० ९६’000
इन्धन ९०,००० 45,510
कार्यक्रम खर्च ३०,०००
पत्रपतिका छपाई तथा सूचना प्रकासन खर्च ९,०००
पानी तथा बिजुली २५,००० 11,969
भ्रमण खर्च ९०,००० 88,४00
मेसिनरी तथा औजार मर्मतसम्भार तथा संचालन खर्च ७५,००० 66,000
मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री १,००,००० 99,600
बिबिध खर्च ९०,००० 54,910
१० इन्टरनेट तथा संचार महसुल ४०,००० 33,800
११ सवारी साधन तथा मेसेनरी औजार भाडा ३०००० 13,200
१२ सवारी साधन मर्मत खर्च ७५,००० 68,400
१३ स्वास्थ्य संस्था / सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई ब्यबस्थापन ३०,००० 30,000
संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासन ८,२८,०००.०० 6,07,789
वडा नं.५ वडा वजेट सिलिङ्गको जम्मा पचास लाख मात्र

फाकफोकथुम गाउँपालिका वडा नं. ५ मा सञ्चालन भएको  विभिन्न कार्यक्रमहरुको विवरण(तालिम तथा विविध)-

  • उपभोक्ता समितका अध्यक्ष कोषाध्यक्ष र सचिवलाई योजना सन्चालन कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रम र वडामा नै योजना सम्झौता कार्यक्रम २०८० माघ ०४ गते सन्चालन भएको,
  • गापाको उद्यम विकास शाखाबाट यस वडा नं.५ मा उद्यम विकास तालिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको,
  • यस वडा नं.५ को समन्वयमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इलामबाट अचार बनाउने सम्बन्धी ७ दिने ब्यावसायिक तालिम सञ्चालन भएको,
  • यस वडा नं.५ बाट १६ जना कृषकहरुलाई मोटर सहितको घासँ काट्ने च्यापकटर मेसिन वितरण गरिएको छ
  • यस वडा नं.५ बाट ७ जना कृषकहरुलाई 75% र २५% लागत साझेदारीमा मिनिटिलर वितरण गरिएको छ

गाउँपालिका अन्तर्गतको बजेटबाट फाकफोकथुम गाउँपालिका वडा नं. ५ को लागि तर्जुमा भएका योजनाहरु-

क्र.सं. कार्यक्रम /आयोजना /क्रियाकलापको नाम जम्मा विनियोना कैफियत
१. गाँउघर क्लिनिक भवन नर्मिाण क्रमागत वडा न ०५ १०,००,००० निर्माराधिन
थूम्का प्रतिक्षालय  वडा न ०५ २००००० निर्माराधिन
३. फुंगखोला सिचाई कुलो      (कूल लागत) ३९,१४०३७।६७ निर्माराधिन
४. जलकन्या आ बी कक्षा कोठा थप वडा न ०५ ५००००० सम्पन्न
5 नवमी वजार तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण ८००००० निर्माणाधिन
6 लुम्दे पोखरी पर्यटन पुर्वाधार विकास ५००००० काम हुन बाँकी
7 वडा नं.5 शाखा बाटो वडा र झिल सरसफाई 420840
8 वडा नं.5 मूल सडक नाली सरसफाई 334000

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार