फाकफोकथुम गाउँपालिका-२ को वडा अन्तर्गत विनियोजित र सम्पन्न भएका योजनाहरु (बजेटसहित)

  नयाँ बुलन्द
84 Shares

विकास निर्माण

फाकफोकथुम गाउँपालिका वडा नं. २ को वडा अन्तर्गत विनियोजन भएको बजेट शीर्षकहरु :

वडासिलिङ योजना तथा कार्यक्रमहरु आ.व.२०८०/०८१
वडानं ०२
आर्थिकविकास योजनाको नाम विनियोजिन रकम
गोठसुधारयोजना ६०००००
सब्जिकिट खरिद वितरण १५००००
स्प्रेखरिद वितरण ८७५००
पुर्वाधारविकास  
चन्द्रसूर्यसहकारी छेउ हुदै फाकफोकखोला वडा कार्यालय सडक मर्मत योजना २०००००
होयाङ्गमाखोला धार्नेखोप आ.वि.सडक ग्रेड सुधार योजना २०००००
लिलाप्रसाद रार्इको घर छेउ देखि खोगे गाउँ जोड्ने सडक मर्मत योजना १०००००
खोगेगाउँहुदै तिवाखोला सडक मर्मत योजना १०००००
भट्टरार्इगाउँदेखि तिवाखोला मलामी टहरोजाने सडक मर्मत २०००००
धामडाँडाकुलोमुनि कान्छाको घर छेउहुदै पिपलबोट जाने सडक मर्मत २०००००
विजुवागोलाइ राष्ट्रिय मा.वि. धर्म कोइरालाको घर छेउ सम्म सडक स्तरोन्नति १००००००
सामाजिकविकास  
टोलगत खानेपानी योजना  
पोख्रेल गाउँ, बोहोरा गाउँ, भूल्के धारा, एक्ले गाउँ, तिवा खोलामलामी टहरो, जसे खोल्सा, खानेपानी ट्याङ्की तथा पाइप कार्यक्रम ३०००००
जनजातिलक्षित आयआर्जन मुलक कार्यक्रम १५००००
लक्षित वर्ग (दलित) कार्यालय व्यावस्थापन कार्यक्रम ५००००
अपाङ्गएकता समाज आयआर्जन मुलक कार्यक्रम ५००००
बालबालिकाशैक्षिक सामाग्री वितरण कार्यक्रम ५००००
क़.स. महिलासञ्जाल लक्षित आयआर्जन मुलक कार्यक्रम १०००००
संस्थागतविकास सेवाप्रवाह र स’शासन  
एकतप्पाप्रहरी चौकि गाडि मर्मत ४००००
वडाकार्यालय फर्निचर व्यवस्थापन १५००००
वन वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन  
वर्षातकाकारण क्षतिग्रस्त सडक मर्मत संभार ५०००००
कार्यालय सञ्चालन तथाप्रशासनिक उप क्षेत्रः कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक  
पदाधिकारीबैठक भत्ता १४४०००
इन्धन ६००००
कार्यक्रमखर्च २००००
पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च ९०००
पानी तथाबिजुली ४५०००
भ्रमणखर्च ४००००
मेशिनरीतथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च ७५०००
मसलन्दतथा कार्यालय सामाग्री १०००००
विविधखर्च ८२५००
इन्टरनेट / संचार महशुल ४२०००
सवारीसाधन तथा मेशिनरी औजार भाडा १५०००
सवारीसाधन मर्मत खर्च ५००००
योजनाअनुगमन तथा व्यावस्थापन ५००००
स्वास्थ्य संस्था/सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ व्यवस्थापन ४००००
जम्मा ५००००००

फाकफोकथुम गाउँपालिका वडा नं. २ बाट सम्पन्न भएका योजनाको विवरण

क्र.सं. योजनाको क्षेत्र तर्जुमा गरिएको संख्या सम्पन्नभइ भूक्तानी भएको  संख्या बाँकी
१. पूर्वाधार विकास तर्फ (पूँजीगत) २१ ११

 सम्पन्न भएको योजनाको नाम

क्र.सं. योजनाको नाम रकम कैफियत
साकेला थान निर्माण योजना ५०००००।  
खाम्फुला मोक्तान गाँउ खानेपानि योजना १०००००।  
खोगे गाउँहुदै तिवाखोला सडक मर्मत १०००००।  
चन्द्रसूर्य सहकारी छेउ हुदै फाकफोकखोला वडा कार्यालय सडक मर्मत २०००००।  
जौबारी खानेपानी योजना वडा न.०२ ७००००।  
भट्टरार्इगाउँ देखि तिवाखोला मलामी टहरोजाने सडक मर्मत २०००००।  
लिला प्रसाद रार्इको घर छेउ देखि खोगे गाउँ जोड्ने सडक मर्मत १०००००।  
विजुवा गोलार्इ राष्ट मा. वि. धर्म कोइरालाको घर छेउ सम्म सडक स्तरोन्नती १००००००।  
पोख्रेल गाउँ, बोहोरा गाउँ, भूल्के धारा, एक्ले गाउँ, तिवा खोला मलामी टहरो, जसे खोल्सा, खानेपानी ट्याङ्की तथा पाइप कार्यक्रम ३०००००।  
१० बर्षाको कारण क्षतिगस्त सडक मर्मत स‍‌भार ५०००००।  
११ होयाङ्गमा खोला धार्नेखोप आ.वि.सडक ग्रेड सुधार २०००००।  
१२ साविक फाकफोक वडा न ७ र ८ सडक को नाली (नाली सरसर्फार्इ) ४४०८८०। (नेपाल सरकार अन्तर्गत )प्रधानमन्त्री स्वरोजगार
१३ सविक फाफोक वडा नं.५,९ र ६ को नाली सरसफार्इ ४६७८००। आइ.डी.ए विश्व बैक अन्तर्गत       (प्रधानमन्त्री स्वरोजगार)

सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका योजनाहरु-

 • वडा भवन फिनिसिग तथा रगरोगन वडा न २- रु ५०००००।–
 • लुर्इटेल डाडा मन्दिर निमार्ण- रु २०००००।–
 • खोगे सि‌हदेबी देवस्थल पथमार्ग निर्माण वडा न.०२- रु.२०००००।–
 • साराङगे गाँउ खानेपानी योजना-रु.७००००।–
 • आठ एक्ले गाँउ खानेपानी योजना-रु.१०००००।-
 • रार्इकुलो निर्माण योजना – रु.

सामाजिक विकास तर्फ सञ्चालन भएको योजना-

 • लुर्इटेल डाडा मन्दिर निमार्ण-रु २०००००।–
 • खोगे सि‌हदेबी देवस्थल पथमार्ग निर्माण वडा न.०२- रु.२०००००।–
 • साकेला थान निर्माण योजना रु- ५०००००।

फाकफोकथुम गाउँपालिका वडा नं. २ मा सञ्चालन भएको  विभिन्न कार्यक्रमहरुको विवरण(तालिम तथा विविध)-

 • योजना सझौता सञ्चालन सम्बन्धि एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम ।
 • कृषि विकास शाखाको आयोजनामा मकैको विउ तथा सब्जिकिट वितरण गरिएको ।
 • पशु विकास शाखा मार्फत २० जना कृषकहरुलार्इ सुधारिएको गोठ कार्यक्रम संचालनको प्रकृयामा रहेको ।
 • भ्लेज प्रोफारइलको लागि घरधूरी सर्वेक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
 • झोल तथा डल्ले साबुन बनाउने तालिम सञ्चालन भएको ।
 • खोला तथा खोल्साहरुको लागी हुयुम पार्इप  खरीद गरी योनजा सञ्चालन गर्ने प्रकृयामा रहेको।

संघ/प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन भएका योजना-

क्र.सं. कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम जम्मा विनियोना कैफियत
१. साविक फाकफोक वडा न ७ र ८ सडक को नाली (नाली सरसर्फाइ) ४४०८८०। नेपाल सरकार अन्तर्गत
२. सविक फाफोक वडा नं.५,९ र ६ को नाली सरसफाइ ४६७८००। आइ.डी.ए विश्व बैक अन्तर्गत      
१५ सैया बेड हस्पिटल क्र.मा.गत बजेट संघ अन्तर्गत
रार्इकुलो निर्माण योजना ९९,४४,६८६.५७। स्वीस सरका/ नेपाल सरकार र फाकफोकथुम गा.पा.

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार