इलाम नगरपालिका वडा नं. ८ ले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सम्पन्न गरेका काम तथा योजनाहरु (विवरण सहित)

  नयाँ बुलन्द
602 Shares

इलाम : इलाम नगरपालिका वडा नं. ८ ले आ.व. २०७९।०८० मा सम्पन्न गरेका काम तथा योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ । सो आवमा वडा सिलिङ्ग बजेट एक करोड र नगरबाट विनियोजन बिस लाख रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।

सो वडाले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सम्पन्न गरेका काम तथा योजनाको विवरण हेर्नुहोस् :

आर्थिक विकास कार्यक्रम

विनियोजित जम्मा रकम रु.५,००,०००।००

कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तरगत इलाम नगरपालिका वाड नं. ८ भित्र रहेका कृषकहरुलाई उन्नत जातको मकैको विउ अनुदानमा वितरण । (वडा मार्फत)

वडा भित्रका ४५ जना कृषकहरुलाई ३ दिने कृषि सम्बन्धी अभिमूखि कार्यक्रम । (शेर्पा मलटि टेनिङ्ग सेन्टर प्रा.ली)

२६ थान बाँदर धपाउने यन्त्र कृषकहरुलाई वितरणका साथै उक्त यन्त्र बनाउने तालिमको व्यवस्था गरिएको । (वडा मार्फत)

सामाजिक विकास कार्यक्रम

विनियोजित जम्मा रकम रु.११,००,०००।००

स्वास्थ्यः वडा भित्रका जेष्ठ नागरिकहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण एवं वडा भित्र रहेका महिलाहरुको VIA परिक्षण गरिएको ।

शिक्षाः वडा भित्र रहेको ३ वटा सरकारी विद्यालय र ६ नं. वडामा रहेको १ वटा विद्यालयमा आवश्यक मर्मत संम्भारका लागि रकम उपलब्ध गराएको । प्रति विद्यालय रु.५०,०००।०० का दर उपलब्ध गराएको ।

दलित वर्ग विकास कार्यक्रमः वडा भित्र रहेका दलित महिलाहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि ३ दिने क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम वडामा सञ्चालन गरेको ।   (वडास्त्तरीय दलित महिला समन्वय समिति)

अपाङ्गता सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमः यस कार्यक्रम अन्तरगत यस वडा भित्र रहेका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई आर्थिक स्त्तर बृद्धि गर्नका लागि २३ वटा उन्नत जातको पाठी र ६ वटा उन्नत जातको बङगुर अनुदानमा वितरण गरिएको ।

जेष्ठ नागरिकः यस कार्यक्रम अन्तरगत यस वडा भित्र रहेका ८० बर्ष माथिका ४२ जना जेष्ठ नागरिकहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गरियो ।

महिला क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रमः यस वडा भित्र रहेका ४५ जना महिलाहरुलाई च्याउ खेती सम्बन्धी २ दिने तालिम प्रादान गरि च्याउको बिउ बितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भयो ।

खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रमः यस वडाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरि इलाम नगरपालिका वाड नं. ३ र ४ मा भएको फुटबल खेल र इलाम नगर स्त्तरीय फुटबल खेल प्रतियोगितामा खेलाडिहरुलाई समाबेश गराएको उक्त खेलको लागि थप रकम लैङ्गिक हिसा अभिमुखिकरण कार्यक्रमबाट रकमान्त्तर समेत गरिएको छ  ।

आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएको बर्ग उत्थान कार्यक्रमः यस कार्यक्रम अन्तरगत ८ नं. वडा भित्र रहेको नेवारी जातको परम्पराहरुको विकासका लागि नेवाः पुचलाई रकम उपलब्ध गराएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

विनियोजित जम्मा रकम रु.६५,००,०००।००

अंधेरी खोल्सी रायाडाँडा/टारगाँऊ/अधिकारी डाँडा/पुष्प डाँडा/पोषक वानियाँको घर हुँदै तिल्केनी मोड जोडने सडक स्त्तरउन्नती कार्य सम्पन्न विनियोजित रकम रु.१०,००,०००।०० (अक्षररुपीः दश लाख मात्र) ।

टारगाँऊ मलामी टहरो हुँदै विसहाते जाने सडक स्त्तरउन्नती कार्य सम्पन्न विनियोजित रकम रु.५,००,०००।०० (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र) ।

मोहन विष्टको घर हुँदै विसहाते जाने सडक स्त्तरउन्नती कार्य सम्पन्न विनियोजित रकम रु.५,००,०००।०० (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र) ।

टारगाँऊ समाज घर निर्माण कार्य सम्पन्न विनियोजित रकम रु.५,००,०००।०० (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र) ।

तिल्केनी स्कुल कृष्ण दहाल धर्जेडाँडा राई गाँऊ हुँदै माइवेनी जाने सडक पक्की नाली निर्माण तथा ग्राबेल कार्य सम्पन्न विनियोजित रकम रु.१०,००,०००।००  (अक्षररुपीः दश लाख मात्र) ।

एैठनधारा भुजेल टोल अधिकारी गाँऊ हुँदै खप्परे माइखोला जाने सडक स्त्तरउन्नती कार्य सम्पन्न विनियोजित रकम रु.५,००,०००।०० (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र) ।

आचार्य टोल सोती गुरुङ्ग गाँऊ हुँदै माइखोला जाने सडक स्त्तरउन्नती कार्य सम्पन्न विनियोजित रकम रु.५,००,०००।०० (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र) ।

खर्क पोखरीबाट नारायण दंगालको घर हुँदै मसार पुच्छार माइखोला सडक स्त्तरउन्नती कार्य सम्पन्न विनियोजित रकम रु.५,००,०००।००  (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र) ।

तिल्केनी मोड देखि बानियाँ टोल महभीर हुँदै अर्चले सम्म जाने सडक को म्एच् निर्माण कार्य सम्पन्न विनियोजित रकम रु.५,००,०००।०० (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र) ।

सिंहवाहिनी मन्दिर महिला जागारण दक्षिण देखि तिल्केनी सवस्टेशन जाने सडक स्त्तरउन्नती कार्य सम्पन्न विनियोजित रकम रु.५,००,०००।०० (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र) ।

मार्से खुलाल गाँऊ जाने सडक म्एच् निर्माण र एक्ले वर मुनिको खोल्सी नियन्त्रण कार्य सम्पन्न विनियोजित रकम रु.५,००,०००।००  (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र) ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

८ नं. वडामा आ.व. ०७९/०८० मा नगरबाट विनियोजित रकम रु.२०,००,०००।०० बाट भएका हाल सम्मको प्रगति विवरण तपशिलमा उल्लेखित रहेको छ ।

वडा नं. ८ को कभर्डहल निर्माण काम सम्पन्न हुन नसकेको विनियोजित रकम रु.५,००,०००।०० (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र)  रकम फिर्ता ।

तिल्केनी मोड हुँदै बज्रदेवी जाने सडक स्त्तरउन्नती विनियोजित रकम रु.५,००,०००।००  (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र) । काम सम्पन्न

जिरो कि.मि. तिल्केनी जाने पुरानो गोरेटो बाटो मर्मत स्त्तरउन्नती विनियोजित रकम रु.५,००,०००।००  (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र) । रकम फिर्ता

निरोज राउतको घर छेउको गोलाई देखि महेश खड्काको घर सम्म पक्की नाली निर्माण विनियोजित रकम रु.५,००,०००।०० (अक्षररुपीः पाँच लाख मात्र) रकम फिर्ता

८ नं. वडामा आ.व. ०७९/०८० मा प्रदेशबाट विनियोजित रकमबाट भएका हाल सम्मको प्रगति विवरण तपशिलमा उल्लेखित रहेको छ ।

सिचाई कार्यक्रम

साना सिंचाई कार्यक्रमः आले सिचाई योजाना स्थानिय तह, प्रदेश, संघ र स्थानिय उपभोक्क्ताबाट लागत साझेदारी समेत गरेर एकमुष्ट विनियोजित रकम रु.४२,४२,६४३।०० (अक्षररुपीः ब्यालिस लाख ब्यालिस हजार छ सय त्रिचालिस मात्र) । रकमको काम सम्पन्न भई सकेको छ ।

धोविधारा एंकता समाज सामुदायिक भवन तथा सिंहकालिका मन्दिर मर्मत (खुलाल गाँऊ) काम हुदै गरेको विनियोजित रकम रु.१०,००,०००।०० (अक्षररुपीः   दश लाख मात्र)

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम

यस वडामा जम्मा ३ वटा किस्ता गरी जम्मा रु.५,८०,०००।०० (अक्षररुपीः पाँच लाख अर्सी हजार मात्र)

उक्त कार्यक्रमबाट केहि दिनको लागि भए पनि लगभग १०० जना स्थानिय वडाबासीहरुले प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त गरेका छन ।

यस कार्यक्रमबाट यस वडा भित्र रहेका कच्ची सडकहरुमा अस्थायी नाली निर्माण तथा पहिरो सफाईको कार्य गरियो ।

४० जना श्रमिकहरुलाई एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन ।

वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम

वडाका विभिन्न योजना मर्मत लगायत कार्यक्रम खर्च विनियोजित रकम रु ११,१०,०००।००

आकष्मिक रुपमा आईपर्ने सानातिना मर्मत खर्च विनियोजित रकम रु.९०,०००।००

विप्द व्यवस्थापन खर्च विनियोजित रकम रु.१,००,०००।०० कार्यक्रम सम्पन्न भईसकेको ।

वडाका विभिन्न योजना मर्मत लगायत कार्यक्रम खर्च विनियोजित रकम रु ११,१०,०००।००  बाट तपशील अनुसारको कार्यहरु गरिएको छ ।

वडा भित्र रहेका बाटो सरसफाई तथा अन्य सुधारका लागि मेसिन प्रयोग बाफत रु. ३,६६,७००।००

वडा भित्र रहेको मठ मन्दिर तथा अन्य साना तिना मागमा आधारित कार्यहरु वडा समितिको निणर्य, प्राविधिक भ्कतष्mबतभ अनुसार कार्य गरिएको उक्त कार्य गर्न श्रीमति सरला बानियाँ ज्यूको नेतुत्वमा मर्मत सम्भार समिति गठन गरिएको छ ।

सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र/कार्यालय व्यवस्थापन

कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन खर्चमा रु. ६,००,०००।०० विनियोजन भएता पनि रु.२,००,०००।०० न.पामा फिर्ता गरिएको ।

वडा स्त्तरिय विषयगत समिति निर्माण

८ नं. वडामा आ.व. ०७९/०८० मा तपशील बमोजमका बिषयगत समितिहरु निर्माण गरिएको छ ।

वडा महिला समन्वय समिति

वडा यूवा समिति

जनजाति समिति

विद्यालय व्यवस्थापन समिति

शिक्षा समिति

वडा स्त्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति

वडा दलित समन्वय समिति

वडा कार्यलयवाट समन्वय गरि उपलब्ध गराएका तालिमहरु

३९० घण्टा कम्प्यूटर तालिम २० जना यूवाहरुलाई ।

३९० घण्टा ग्रामिण पशु चिकित्क तालिम १० जना कृषकहरुलाई ।

७ दिने मेलमिलाप कर्ता तालिम १० जनालाई ।

२ जना महिलाहरुलाई कागजको फूल बनाउने तालिमको व्यवस्था ।

१ जना महिलालाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिमको व्यवस्था ।

१० जना कृषकहरुलाई बाँदर धपाउने यन्त्र बनाउने तालिमको व्यवस्था ।

२० जना यूवाहरुलाई सुरक्षा गार्ड सम्बन्धी ३९० घण्टा तालिमको व्यवस्था ।

वडा कार्यलयवाट प्रवाह गरिएको सेवाहरुको विवरण

पत्र दर्ताः १०४९

चलानीः १२७०

सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत अन्य जेष्ठ नागरिकहरु जम्मा २३२ जना

जेष्ठ नागरिक दलित जम्मा ७ जना

जेष्ठ नागरिक एकल महिला जम्मा ३६ जना

विधवा जम्मा ३९ जना

पूणर् (क)अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जम्मा ७ जना

अति अशक्क्त (ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जम्मा २० जना

दलित बालबालिका भत्ता जम्मा १२ जना

विवाह-दर्ता जम्मा ३५ वटा

जन्म दर्ता जम्मा ५० जना (महिला ३१ जना, पुरुष १९)

सम्बन्धविछेद दर्ता जम्मा ८ वटा

मृत्यु-दर्ता जम्मा ३० जना (महिला १४ जना, पुरुष १६)

बसाई-सराई दर्ता जम्मा ४५ (जाने १९ परिवार, आउने २६ परिवार)

मिति २०७९ साउन देखि हाल सम्मको आम्दानी विवरण

अन्य व्यक्ति/संस्था सँग सहकार्य गरि गरिएका कार्यक्रमहरुको विवरण

नगरपालिकाको भवनबाट मात्रै प्रदान गरिदै आएको राजश्व सेवालाई विस्तार गरि वडा कार्यालयबाट सेवा शुरु गरेको ।

बैक सँग सहकार्य गरि वडा कार्यालयबाट नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यको शुरुवात ।

माईवेनी हाइड्रो सँग सहकार्य गरि राई टोलमा रु. एक लाखको पुरानो ढाडो वाटो सोलिङ्ग गराएको ।

हिमाल हाइड्रो सँग सहकार्य गरि आचार्य टोल कोलटार गुरुङ्ग टोल कच्ची मोटर बाटो कटिङ्ग, अस्थायी नाली निर्माण र सडक ग्राबेल गर्ने कार्य गरिएको ।

बौद्ध पार्क, भवन उद्घाटन

वडा नं. ६ र ८ मा रहेका विद्यालयको शिक्षा गुणस्त्तर बढाउनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, शिक्षक अभिभावक संघ अध्यक्ष र सम्बन्धीत बिद्यालयका शिक्षक शिक्षिका बीच एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम ६ नं. वडा कार्यालयको भवनमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरिएको ।

रकक्लयाईमिङ्ग लाई अझ ब्यवस्थीत र सुधारका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिनछ सोको लागि स्थानिय सरोकारवाला ब्यक्ति, स्थानिय पत्रकार, जिल्लाका विशिष्ट ब्यक्तिहरु समेतको उपस्थीतिमा एक दिने छलफल कार्यक्रम सम्बन्धीत स्थानमा सञ्चालन गरेको ।

खर्क पोखरीलाई अझ ब्यवस्थीत र पर्यटकीय स्थलको रुमा कसरी अगाडि बढ्न सकिनछ सोको लागि स्थानिय सरोकारवाला ब्यक्ति, स्थानिय पत्रकार, जिल्लाका विशिष्ट ब्यक्तिहरु समेतको उपस्थीतिमा एक दिने छलफल कार्यक्रम सम्बन्धीत स्थानमा सञ्चालन गरेको ।

गुरुङ्ग टोलमा तिन गाडि ढुङ्गाको व्यवस्था ।

सिंहवाहिनी मंदिर हुँदै तिल्केनी सवस्टेशन बाटो मर्मतको लागि तिन गाडि ढुङ्गा र थप रकम दिन बाँकी ।

नेपाली काँग्रेश पाटी इलाम जिल्ला सभापति श्री डम्बर खड्का मार्फत १०४ वटा साना नानीहरुको न्यानो कपडा तिन वटै विद्यालयमा वितरण गरिएको ।

गाईमा महामारीको रुपमा फैलिएको लम्फी इस्कीन डिजिस लाई न्यूनिकरण गर्नका लागि यस वडाका वडा अध्यक्ष श्री दलमान तामाङ्ग ज्यूबाट मासिक पाउदै आएको एक महिनाको सेवा सुविधा बाफत रु. २२०००।०० र यसै वडाका वडा सदस्य ज्यूहरु श्री रमेश कुमार बुढाथोकी, श्री रुप बहादुर खड्का, श्री सोम कुमारी गुरुङ्ग र श्री सरुना विश्वकर्माबाट समेत एक महिनाको सेवा सुविधा बाफत एकमुष्ट रु. ३९,६००।०० गरि जम्मा रु.६१,६०० उक्त महामारी रोकथामका लागि आवश्यक औषधी खरिदका लागि सहयोग गरेको ।

विद्युतको फलामे पोल २५ थान थप गरिएको ।

इलाम नगरपालिकाको कार्यलय इलामको अनुदानमा जम्मा दश जना कृषकहरुलाई अनुदानमा गाई वितरण गरिएको ।

स्थानियहरुको सहभागितामा धोविधारा तिल्केनी मोड सिहवाहिनी खोल्सी सम्म सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन र वडा कार्यालयको तर्फबाट सार्वजानिक स्थानमा ६ वटा डस्टविन राखिएको ।

डिभिजन सिचाई कार्यालयको सहयोगमा यस वडामा २३ थान तार जाली उपलब्ध ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामको प्राविधिक सहयोगमा एक दिने लगिङ्ग हिंसा तथा लागु औषध सम्बन्धी सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन ।

यस वडा भित्र रहेको ४३९ वटा गाई र १७०० वटा बाख्रामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन ।

यस वडा भित्र दलित आवसिय कार्यक्रम अन्तरगत ५ वटा घरहरु निर्माण हुँदै गरेको ।

यस वडामा क्रमागत रुपमा सञ्चालन भईरहेका योजनाहरुको विवरण

प्रदेश सरकारबाटः श्री जनकल्याण आ.वि देखि सिजना बाल विकास केन्द्र जाने सडक कालोपत्र ।

एक्ले वर देखि ढुटे बर सम्म जाने कृषि सडक कालो पत्र ।

यस वडामा आगामी बर्ष सञ्चालन हुने योजनाहरुको विवरण

तिल्केनी मोड तिल्केनी वरपिपलबाट एैटन धारा सम्म रु.एक करोड रुपयाँ बराबरको कालो-पत्र हुने ।

झयाउकिरी खोल्सी नियन्त्रणका लागि ग्याविन सहितको पखाल ७ दिन पछि टेण्डर लगाईने ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार