इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय इलामको सूचना

  नयाँ बुलन्द  287 पटक हेरिएको

इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय इलामको

मिति २०७९।३।५ को सूचना 

यस कार्यालयअन्तर्गत व्यवसाय कर, खानेपानी सेवा शुल्क, सरसफाइ सेवा शुल्क, सम्पत्तिकर, मालपोत, बहाल बिटौरी लगायतका राजश्व तथा बाँकी बक्यौता असुली र पे.फ. तथा बे.फ. को कार्य भइरहेको हुँदा आफ्नो नामको राजश्व तथा बाँकी बक्यौता समयमै दाखिला गरी सहयोग गर्न हुन अनुरोध छ । २०७९ असार मसान्तसम्ममा चालु वर्षको राजश्व दाखिला नगरेमा आगामी आ.ब. मा नियमानुसार जरिवाना लाग्ने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार