माङसेबुङ गाउँपालिका १ नं. वडाले ५ वर्षको अवधिमा संचालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु (सूचि)

  नयाँ बुलन्द
182 Shares

इलाम : देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि गठित स्थानीय सरकार क्रियाशीलताका पाँच वर्ष सफलतापूर्वक व्यतित भएका छन् । जनताका विभिन्न आन्दोलनहरुको परिणामस्वरुप प्राप्त नेपालको संविधानले शासकीय सत्तालाई तल्लो तहसम्म पुर्याएर प्रत्येक नागरिकलाई स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

यसै मर्मलाई आत्मासात गरी नेपाल सरकारको घोषित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई मूर्तता दिन यस गाउँपालिका र वडाले पूर्वाधार निर्माण र सुशासनमा विशेष जोड दिएको छ । आ.व. २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्मको अवधिमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावररण तथा विपद व्यवस्थापन एवम् संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वडामा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरु देहायबमोजिम रहेका छन् ।
१. आर्थिक वर्ष २०७४/०७५

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७४/०७५)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु रकम (रु.)
आर्थिक विकास कटहरे सातविसे कूलो मर्मत ४५०००
आर्थिक विकास कृषि विकास ५००००
आर्थिक विकास पशुविकास १०००००
आर्थिक विकास फुङखोला कूलो मर्मत ८००००
आर्थिक विकास फेवाखोला सिङतप्पे बेसी निमाधारी र दशघरे सिचाई कूलो मर्मत ९५०००
आर्थिक विकास सहकारी लेखा तालिम ५००००
सामाजिक विकास खेलकुद विकास ५००००
सामाजिक विकास खेलमैदान विस्तार ७००००
सामाजिक विकास गैरीगाउँ खामबारी बथाने साठीबेसी टोल खानेपानी मर्मत ९५०००
१० सामाजिक विकास नागरिक सचेतना केन्द्र ८००००
११ सामाजिक विकास प्रहरी चौकी साविक गैरीगाउँ खानेपानी ५००००
१२ सामाजिक विकास पाटीगाउँ मालबाँसे खानेपानी मर्मत २००००
१३ सामाजिक विकास मन्दिर तथा गुम्बा कर्कट पाता १०५०००
१४ सामाजिक विकास विद्यालय क्षेत्र विकास तथा बालबालिका वौद्धिक विकास १४००००
१५ सामाजिक विकास गजुरमुखी दलितगाउँ खानेपानी १०००००
१६ सामाजिक विकास साविक ८ सिरिसे र साविक ९ युनिसेफ खानेपानी मर्मत ७००००
१७ पूर्वाधार विकास खोपीगाउँ देउराली पुच्छार लामीडाँडा सडक मर्मत ८००००
१८ पूर्वाधार विकास गजुरमुखीधाम तोभाङ लामिडाँडा देउराली सडक मर्मत ६५००००
१९ पूर्वाधार विकास देउमाई फाकफोक दोभान नावालुङ गजुरमुखी महेन्द्रोदय मावि सडक स्तरोन्नति ११०००००
२० पूर्वाधार विकास दोभान गजुरमुखी धाम फिजरा विस्तारे सडक ६५०००
२१ पूर्वाधार विकास पाटीगाउँ बथानेटोल तोभाङ जोड्ने सडक १०००००
२२ पूर्वाधार विकास महेन्द्रोदय मावि आचार्यगाउँ सडक मर्मत ३००००
२३ पूर्वाधार विकास वडा कार्यालय आदिवासी तथा प्रहरी चौकी भवन व्यवस्थापन १५००००
२४ पूर्वाधार विकास वडा भवनबाट साविक ४, ६, ९ सडक मर्मत ६००००
२५ पूर्वाधार विकास वडा भवन तोभाङ साङ्ग्रिम सडक मर्मत १०००००
२६ पूर्वाधार विकास विद्युत विस्तार २५००००
२७ पूर्वाधार विकास सुतारगैरी सदमखोप सडक मर्मत २५०००
२८ पूर्वाधार विकास साविक वडा नम्बर ६ तोभाङ भञ्ज्याङ र लुम्दे भञ्ज्याङ सडक ५००००
२९ पूर्वाधार विकास सिरिसेगाउँ सडक र पाखागाउँ सडक (६, ८) ९००००
३० पूर्वाधार विकास आदिवासी जनजाति भवन ४०००००
३१ पूर्वाधार विकास गजुरमुखी धाम पर्यटन भवन निर्माण ५०००००
३२ पूर्वाधार विकास १ नम्बर वडा कार्यालय वरभञ्ज्याङ तीन दोभाने हुँदै २ नम्बर प्रगतिचोक सडक २५०००००
३३ पूर्वाधार विकास देउमाई दोभान नावालुङ देउराली हुलाक मोटरबाटो १००००००
३४ पूर्वाधार विकास माङसेबुङ वडा नम्बर १ र २ फेवाखोला पक्कीपुल विस्तृत सर्भे ५०००००
३५ पूर्वाधार विकास महेन्द्रोदय मावि खेलमैदान निर्माण ५०००००
३६ पूर्वाधार विकास पाटीगाउँ तीनतले गजुरमुखीधाम सडक २०००००
३७ पूर्वाधार विकास फिँजरा ढुङ्गाना भञ्ज्याङ सडक २०००००
३८ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह विपद व्यवस्थापन तथा असक्त विपन्न राहत कोष १५००००

२. आर्थिक वर्ष २०७५/०७६

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७५/०७६)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु रकम
आर्थिक विकास फुङखोला कटहरे फिँजरा मालबाँसे सिचाइ मर्मत २०००००
आर्थिक विकास करबोटे कूलो मर्मत तोभाङ १०००००
आर्थिक विकास कृषि तथा पशु विकास १०००००
आर्थिक विकास फुङखोला कुलो मर्मत २५००००
आर्थिक विकास बयरबोटे कूलो मर्मत १०००००
आर्थिक विकास लाम्पातेनी दश घरे कूलो मर्मत १०००००
आर्थिक विकास वडा नम्बर १ मेशीनरी औजार खरिद ६९०००
सामाजिक विकास देवीथान साङ्ग्रेम खानेपानी निर्माण २०००००
सामाजिक विकास खेलकुद विकास १०००००
१० सामाजिक विकास गजुरमुखी स्वास्थ्य चौकी भवन पेटी प्लास्टर र रङरोगन १०००००
११ सामाजिक विकास साविक ९ युनिसेफ खानेपानी मर्मत १०००००
१२ सामाजिक विकास दलित तथा महिला सशक्तिकरण १०००००
१३ सामाजिक विकास दैवीथाने ३ थरीगाउँ साठीबेसी खानेपानी मर्मत १५००००
१४ सामाजिक विकास न्यौपानेधारा कामीगाउँ सार्कीडाँडा खानेपानी मर्मतर् १०००००
१५ सामाजिक विकास निरौलागाउँ गैरीगाउँ खानेपानी मर्मत १०००००
१६ सामाजिक विकास बालबालिका बौद्धिक विकास आवि १०००००
१७ सामाजिक विकास महेन्द्रोदय मावि पुस्तकालय स्थापना १०००००
१८ सामाजिक विकास युनिसेफ खानेपानी आयोजना मर्मत २०००००
१९ पूर्वाधार विकास १ नं. वडा कार्यालय वर भञ्ज्याङ तीन दवभाने हुँदै २ नं प्रगतिचोक इभाङ सडक वताहा पहिरो र इभाङ खण्ड १५०००००
२० पूर्वाधार विकास गजुरमुखी पर्यटन भवन ३०००००
२१ पूर्वाधार विकास गजुरमुखी धाम खेलमैदान निर्माण १००००००
२२ पूर्वाधार विकास तीनदोभाने कृषि सडक स्तरोन्नति ११०००००
२३ पूर्वाधार विकास नावालुङ खेलमैदान निर्माण ६५००००
२४ पूर्वाधार विकास मण्डिका आवि खेलमैदान मर्मत १०००००
२५ पूर्वाधार विकास महेन्द्रोदय मावि खेलमैदान निर्माण क्रमागत ५०००००
२६ पूर्वाधार विकास राँके देउराली महमाई गैंडे सडक निर्माण १००००००
२७ पूर्वाधार विकास वडा १ भवन निर्माण ९०००००
२८ पूर्वाधार विकास वडा भवन १ हुँदै तोभाङ साङग्रेम जोड्ने सडक ५०००००
२९ पूर्वाधार विकास सुतार गैरी सदाम खोप तोभाङ सडक स्तरोन्नति २०००००
३० पूर्वाधार विकास सदमखोप ढुङ्गेडाँडा देउराली लामिडाँडा विद्युत विस्तार १४९२६१५
३१ पूर्वाधार विकास तोभाङ गजुरमुखी सडक मर्मत ३०००००
३२ पूर्वाधार विकास देउराली फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नति २००००००
३३ पूर्वाधार विकास देउराली फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली पाङतुवा सडक ११७८८१९८
३४ पूर्वाधार विकास १ वडा भवन व्यवस्थापन घेराबारा ८१०००
३५ पूर्वाधार विकास आचार्यगाउँ लुम्दे सडक मर्मत २०००००
३६ पूर्वाधार विकास आम्बोटे तीनघरे अधुरो सडक १०००००
३७ पूर्वाधार विकास खोपीगाउँ सडक १०००००
३८ पूर्वाधार विकास गजुरमुखी धाम तोभाङ लामिडाँडा देउराली सडक १००००००
३९ पूर्वाधार विकास गजुरमुखीधाम तोभाङ लामीडाँडा देउराली सडक र देउमाई फाकफोक दोभान नावालुङ महेन्द्रोदय मावि देउराली हुलाक सडक डिफीआर ५०००००
४० पूर्वाधार विकास गजुरमुखी महिला भवन घेराबारा टेवा पर्खाल १०००००
४१ पूर्वाधार विकास ढुङ्गाना भञ्ज्याङ फिजरा सडक मर्मत १०००००
४२ पूर्वाधार विकास देउराली भञ्ज्याङ रत्नबहादुर मुखिया घर ढाँडेखोप खाम्नुवा सडक मर्मत २०००००
४३ पूर्वाधार विकास प्रहरीचौकी घेराबारा र व्यवस्थापन १०००००
४४ पूर्वाधार विकास पाटीगाउँ बथानेगाउँ सिङतप्पे पुच्छार हुँदै तोभाङ बालागाउँ सडक मर्मत १५००००
४५ पूर्वाधार विकास पाथीभरे मान्ध्वजे सडक निर्माण १०००००
४६ पूर्वाधार विकास फोटोवाल टोल बरालडाँडा निरौलागाउँ सडक निर्माण १५००००
४७ पूर्वाधार विकास मर्मतसम्भार कोष ३०००००
४८ पूर्वाधार विकास वडा नम्बर १ विद्युत विस्तार ६०००००
४९ पूर्वाधार विकास वडा भवन पाखागाउँ सडक मर्मत १५००००
५० पूर्वाधार विकास सातबीसे सतेडाँडा कूलो मर्मत १०००००
५१ वन वातावरण र विपद् व्यवस्थापन जैविक विविधता सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम १०००००

३. आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७६/०७७)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु रकम (रु.)
आर्थिक विकास साठी कूलो मर्मत ४८५०००
आर्थिक विकास फूङखोला पाटीगाउँ कूलो मर्मत ३३९५००
आर्थिक विकास कटहरे मालबाँसे कूलो मर्मत २४२५००
आर्थिक विकास पाटीगाउँ कृषि कूलो मर्मत १०००००
आर्थिक विकास घुमाउने बासबोटे कूलो मर्मत १०००००
सामाजिक विकास तामाङगाउँ खानेपानी आत्तयोजना मर्मत १९४०००
सामाजिक विकास बरालडाँडा खम्बारी दिलविरेटोल खानेपानी योजना मर्मत १०००००
सामाजिक विकास सर्वशान्ति वुद्धविहार र लामिडाँडा शिवालय मन्दिर निर्माण ४८५०००
सामाजिक विकास वडास्तरीय युवा लक्षित कार्यक्रम ३८८०००
१० पूर्वाधार विकास महेन्द्रोदय मावि खेलमैदान स्तरोन्नति क्रमागत ४८५०००
११ पूर्वाधार विकास देउमाई फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नति देउराली हुलाक खण्ड ४८५०००
१२ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय सडक मर्मत योजना ४८५०००
१३ पूर्वाधार विकास वडाभवन तोभाङ गापा भवन सडक निर्माण वडा नम्बर १ खण्ड ४८५०००
१४ पूर्वाधार विकास तोभाङ वालागाउँ पाटीगाउँ सडक निर्माण २४२५००
१५ पूर्वाधार विकास लामिडाँडा मन्दिर सडक निर्माण १९४०००
१६ पूर्वाधार विकास सिरिसे टेलिटार सडक मर्मत १९४०००
१७ पूर्वाधार विकास डाँडागाउँ मनध्वजे सडक निर्माण २९१०००
१८ पूर्वाधार विकास जनता आवि मालबाँसे ट्रनिङ सडक निर्माण १४५५००
१९ पूर्वाधार विकास वडाभवन भञ्ज्याङ लुम्दे सडक मर्मत १०००००
२० पूर्वाधार विकास गजुरमुखीधाम तोभाङ लामिडाँडा देउराली सडक स्तरोन्नति क्रमागत ९७००००
२१ पूर्वाधार विकास खोलागाउँ वरभञ्ज्याङ सदामखोप सडक स्तरोन्नति ९७००००
२२ पूर्वाधार विकास वरभञ्ज्याङ कृषक भवन व्यवस्थापन तथा मर्मत १०००००
२३ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय विद्युत विस्तरा योजना १०६७०००
२४ पूर्वाधार विकास तोभाङ लामिडाँडा देउराली विद्युतीकरण योजना १९४००००
२५ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत १०००००

४. आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७७/०७८)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु रकम (रु.)
आर्थिक विकास साठीकूलो मर्मत ३०००००
आर्थिक विकास आकासे अमले कूलो मर्मत २०००००
आर्थिक विकास युवा लक्षित कार्यक्रम : खेलकुद, हाउस वायरिङ तालिम र सुनुवार जातिमा डाला नाङ्ला बुन्ने तालिम तथा प्रोत्साहन ४०००००
आर्थिक विकास सबै क्षेत्रका विपन्न महिला सिलाईकटाई तालिम १५००००
आर्थिक विकास विपन्न परिवार पशुपालन प्रोत्साहन तथा गोठ सुधार तालिम २०००००
आर्थिक विकास नगदेबाली खाद्यान्नबाली र तरकारी खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम १०००००
सामाजिक विकास वडाभवन शौचालय र प्रतिक्षालय निर्माण २५००००
सामाजिक विकास आदिवासी जनजाति भवन शौचालय निर्माण १०००००
सामाजिक विकास पिपलडाँडा सार्कीगाउँ सुतारगाउँ खानेपानी योजना मर्मत २०००००
१० सामाजिक विकास साङरेम खानेपानी योजना मर्मत १०००००
११ सामाजिक विकास खाम्बारी बथाने दिलविरे खानेपानी योजना मर्मत १०००००
१२ सामाजिक विकास खोपीगाउँ आचार्यगाउँ खानेपानी योजना मर्मत १०००००
१३ सामाजिक विकास त्रिसुले खानेपानी आयोजना ३५००००
१४ सामाजिक विकास कोल्बिसे खानेपानी मर्मत १५००००
१५ सामाजिक विकास विद्यालय सुधार कार्यक्रम तथा कम्प्युटर तालिम २५००००
१६ सामाजिक विकास गजुरमुखी धाम सरसफाई र खानेपानी योजना मर्मत (सातविसे आमबोटे) २०००००
१७ पूर्वाधार विकास वडा नं १ विद्युत विस्तार कार्यक्रम (देउराली लामिडाँडा खण्ड) ५०००००
१८ पूर्वाधार विकास वडा नं १ वडाभवन सदामखोप तोभाङ सडक निर्माण क्रमागत ५०००००
१९ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय सडक मर्मत ४०००००
२० पूर्वाधार विकास देउराली ढाँढखोप खाम्नुवा सडक स्तरोन्नति २०००००
२१ पूर्वाधार विकास मालबासे सुतारगैरी सडक मर्मत ३०००००
२२ पूर्वाधार विकास निरौलागाउँ बरालडाँडा सडक मर्मत १०००००
२३ पूर्वाधार विकास रत्नदेवीदेखि पखेरेको घरसम्म पदमार्ग मर्मत १०००००
२४ पूर्वाधार विकास वडा १ भवन तला थप १००००००
२५ पूर्वाधार विकास महेन्द्रोदय मावि खेलमैदान स्तरोन्नति ५०००००
२६ पूर्वाधार विकास लामिडाँडा टेलिटार सिरिसे सडक स्तरोन्नति ५०००००
२७ पूर्वाधार विकास तोभाङ गजुरमुखी धाम देउराली स८क स्तरोन्नति ५०००००
२८ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह कार्यालय व्यवस्थापन (प्रहरी चौकी र महिला सहकारी संस्था) १०००००

५. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७८/०७९)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु रकम (रु.)
आर्थिक विकास कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम ३०००००
आर्थिक विकास सीपमूलक तालिम २५००००
आर्थिक विकास छाँगेगाउँ तिल्केनी कूलो मर्मत १०००००
आर्थिक विकास माथिल्लो साठी घुमाउने र बाँसबोटे कुलो मर्मत २५००००
आर्थिक विकास साङरेम कूलो मर्मत १०००००
आर्थिक विकास बयरबोटे सिचाई योजना ४७५०००
आर्थिक विकास साठी तल्लो सिचाई योजना २०६५०००
सामाजिक विकास विद्यालय सुधार कार्यक्रम २५००००
सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद १०००००
१० सामाजिक विकास स्वास्थ्य शिविर १०००००
११ सामाजिक विकास खोपीगाउँ र वडाभवन परिसर खानेपानी मर्मत २५००००
१२ सामाजिक विकास गजुरमुखीधाम खानेपानी मर्मत १५००००
१३ सामाजिक विकास देउराली डाँडाघरेटोल खानेपानी मर्मत १०००००
१४ सामाजिक विकास सिम्लेखोप र फोक्च्याम्बा खानेपानी मर्मत २०००००
१५ पूर्वाधार विकास आमबोटे तीनघरे सडक स्तरोन्नति ३०००००
१६ पूर्वाधार विकास देउराली भञ्ज्याङ कोलगैरी सडक स्तरोन्नति ६०००००
१७ पूर्वाधार विकास मालबासे दिलविरे सडक मर्मत २७००००
१८ पूर्वाधार विकास वडा न १ सडक मर्मत ५०००००
१९ पूर्वाधार विकास वडाभवन सदामखोप वरभञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नति ४५००००
२० पूर्वाधार विकास सातविसे दोलखेगाउँ पदमार्ग मर्मत १०००००
२१ पूर्वाधार विकास लामिडाँडा विद्युत विस्तार कार्यक्रम १२०००००
२२ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सचेतना कार्यक्रम १५००००
२३ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सुशासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम १०००००
२४ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह गजुरमुखी प्रहरी चौकी मर्मत १०००००

श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार