माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७८/०७९)

  नयाँ बुलन्द
259 Shares

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७८/०७९)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु रकम (रु.)
आर्थिक विकास कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम ३०००००
आर्थिक विकास सीपमूलक तालिम २५००००
आर्थिक विकास छाँगेगाउँ तिल्केनी कूलो मर्मत १०००००
आर्थिक विकास माथिल्लो साठी घुमाउने र बाँसबोटे कुलो मर्मत २५००००
आर्थिक विकास साङरेम कूलो मर्मत १०००००
आर्थिक विकास बयरबोटे सिचाई योजना ४७५०००
आर्थिक विकास साठी तल्लो सिचाई योजना २०६५०००
सामाजिक विकास विद्यालय सुधार कार्यक्रम २५००००
सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद १०००००
१० सामाजिक विकास स्वास्थ्य शिविर १०००००
११ सामाजिक विकास खोपीगाउँ र वडाभवन परिसर खानेपानी मर्मत २५००००
१२ सामाजिक विकास गजुरमुखीधाम खानेपानी मर्मत १५००००
१३ सामाजिक विकास देउराली डाँडाघरेटोल खानेपानी मर्मत १०००००
१४ सामाजिक विकास सिम्लेखोप र फोक्च्याम्बा खानेपानी मर्मत २०००००
१५ पूर्वाधार विकास आमबोटे तीनघरे सडक स्तरोन्नति ३०००००
१६ पूर्वाधार विकास देउराली भञ्ज्याङ कोलगैरी सडक स्तरोन्नति ६०००००
१७ पूर्वाधार विकास मालबासे दिलविरे सडक मर्मत २७००००
१८ पूर्वाधार विकास वडा न १ सडक मर्मत ५०००००
१९ पूर्वाधार विकास वडाभवन सदामखोप वरभञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नति ४५००००
२० पूर्वाधार विकास सातविसे दोलखेगाउँ पदमार्ग मर्मत १०००००
२१ पूर्वाधार विकास लामिडाँडा विद्युत विस्तार कार्यक्रम १२०००००
२२ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सचेतना कार्यक्रम १५००००
२३ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सुशासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम १०००००
२४ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह गजुरमुखी प्रहरी चौकी मर्मत १०००००

श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार