माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७६/०७७

  नयाँ बुलन्द
231 Shares

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७६/०७७)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु रकम (रु.)
आर्थिक विकास साठी कूलो मर्मत ४८५०००
आर्थिक विकास फूङखोला पाटीगाउँ कूलो मर्मत ३३९५००
आर्थिक विकास कटहरे मालबाँसे कूलो मर्मत २४२५००
आर्थिक विकास पाटीगाउँ कृषि कूलो मर्मत १०००००
आर्थिक विकास घुमाउने बासबोटे कूलो मर्मत १०००००
सामाजिक विकास तामाङगाउँ खानेपानी आत्तयोजना मर्मत १९४०००
सामाजिक विकास बरालडाँडा खम्बारी दिलविरेटोल खानेपानी योजना मर्मत १०००००
सामाजिक विकास सर्वशान्ति वुद्धविहार र लामिडाँडा शिवालय मन्दिर निर्माण ४८५०००
सामाजिक विकास वडास्तरीय युवा लक्षित कार्यक्रम ३८८०००
१० पूर्वाधार विकास महेन्द्रोदय मावि खेलमैदान स्तरोन्नति क्रमागत ४८५०००
११ पूर्वाधार विकास देउमाई फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नति देउराली हुलाक खण्ड ४८५०००
१२ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय सडक मर्मत योजना ४८५०००
१३ पूर्वाधार विकास वडाभवन तोभाङ गापा भवन सडक निर्माण वडा नम्बर १ खण्ड ४८५०००
१४ पूर्वाधार विकास तोभाङ वालागाउँ पाटीगाउँ सडक निर्माण २४२५००
१५ पूर्वाधार विकास लामिडाँडा मन्दिर सडक निर्माण १९४०००
१६ पूर्वाधार विकास सिरिसे टेलिटार सडक मर्मत १९४०००
१७ पूर्वाधार विकास डाँडागाउँ मनध्वजे सडक निर्माण २९१०००
१८ पूर्वाधार विकास जनता आवि मालबाँसे ट्रनिङ सडक निर्माण १४५५००
१९ पूर्वाधार विकास वडाभवन भञ्ज्याङ लुम्दे सडक मर्मत १०००००
२० पूर्वाधार विकास गजुरमुखीधाम तोभाङ लामिडाँडा देउराली सडक स्तरोन्नति क्रमागत ९७००००
२१ पूर्वाधार विकास खोलागाउँ वरभञ्ज्याङ सदामखोप सडक स्तरोन्नति ९७००००
२२ पूर्वाधार विकास वरभञ्ज्याङ कृषक भवन व्यवस्थापन तथा मर्मत १०००००
२३ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय विद्युत विस्तरा योजना १०६७०००
२४ पूर्वाधार विकास तोभाङ लामिडाँडा देउराली विद्युतीकरण योजना १९४००००
२५ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत १०००००

श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार