माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७४/०७५)

  नयाँ बुलन्द
70 Shares

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७४/०७५)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना रकम (रु.)
आर्थिक विकास कटहरे सातविसे कूलो मर्मत ४५०००
आर्थिक विकास कृषि विकास ५००००
आर्थिक विकास पशुविकास १०००००
आर्थिक विकास फुङखोला कूलो मर्मत ८००००
आर्थिक विकास फेवाखोला सिङतप्पे बेसी निमाधारी र दशघरे सिचाई कूलो मर्मत ९५०००
आर्थिक विकास सहकारी लेखा तालिम ५००००
सामाजिक विकास खेलकुद विकास ५००००
सामाजिक विकास खेलमैदान विस्तार ७००००
सामाजिक विकास गैरीगाउँ खामबारी बथाने साठीबेसी टोल खानेपानी मर्मत ९५०००
१० सामाजिक विकास नागरिक सचेतना केन्द्र ८००००
११ सामाजिक विकास प्रहरी चौकी साविक गैरीगाउँ खानेपानी ५००००
१२ सामाजिक विकास पाटीगाउँ मालबाँसे खानेपानी मर्मत २००००
१३ सामाजिक विकास मन्दिर तथा गुम्बा कर्कट पाता १०५०००
१४ सामाजिक विकास विद्यालय क्षेत्र विकास तथा बालबालिका वौद्धिक विकास १४००००
१५ सामाजिक विकास गजुरमुखी दलितगाउँ खानेपानी १०००००
१६ सामाजिक विकास साविक ८ सिरिसे र साविक ९ युनिसेफ खानेपानी मर्मत ७००००
१७ पूर्वाधार विकास खोपीगाउँ देउराली पुच्छार लामीडाँडा सडक मर्मत ८००००
१८ पूर्वाधार विकास गजुरमुखीधाम तोभाङ लामिडाँडा देउराली सडक मर्मत ६५००००
१९ पूर्वाधार विकास देउमाई फाकफोक दोभान नावालुङ गजुरमुखी महेन्द्रोदय मावि सडक स्तरोन्नति ११०००००
२० पूर्वाधार विकास दोभान गजुरमुखी धाम फिजरा विस्तारे सडक ६५०००
२१ पूर्वाधार विकास पाटीगाउँ बथानेटोल तोभाङ जोड्ने सडक १०००००
२२ पूर्वाधार विकास महेन्द्रोदय मावि आचार्यगाउँ सडक मर्मत ३००००
२३ पूर्वाधार विकास वडा कार्यालय आदिवासी तथा प्रहरी चौकी भवन व्यवस्थापन १५००००
२४ पूर्वाधार विकास वडा भवनबाट साविक ४, ६, ९ सडक मर्मत ६००००
२५ पूर्वाधार विकास वडा भवन तोभाङ साङ्ग्रिम सडक मर्मत १०००००
२६ पूर्वाधार विकास विद्युत विस्तार २५००००
२७ पूर्वाधार विकास सुतारगैरी सदमखोप सडक मर्मत २५०००
२८ पूर्वाधार विकास साविक वडा नम्बर ६ तोभाङ भञ्ज्याङ र लुम्दे भञ्ज्याङ सडक ५००००
२९ पूर्वाधार विकास सिरिसेगाउँ सडक र पाखागाउँ सडक (६, ८) ९००००
३० पूर्वाधार विकास आदिवासी जनजाति भवन ४०००००
३१ पूर्वाधार विकास गजुरमुखी धाम पर्यटन भवन निर्माण ५०००००
३२ पूर्वाधार विकास १ नम्बर वडा कार्यालय वरभञ्ज्याङ तीन दोभाने हुँदै २ नम्बर प्रगतिचोक सडक २५०००००
३३ पूर्वाधार विकास देउमाई दोभान नावालुङ देउराली हुलाक मोटरबाटो १००००००
३४ पूर्वाधार विकास माङसेबुङ वडा नम्बर १ र २ फेवाखोला पक्कीपुल विस्तृत सर्भे ५०००००
३५ पूर्वाधार विकास महेन्द्रोदय मावि खेलमैदान निर्माण ५०००००
३६ पूर्वाधार विकास पाटीगाउँ तीनतले गजुरमुखीधाम सडक २०००००
३७ पूर्वाधार विकास फिँजरा ढुङ्गाना भञ्ज्याङ सडक २०००००
३८ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह विपद व्यवस्थापन तथा असक्त विपन्न राहत कोष १५००००

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार