माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७५/०७६)

  नयाँ बुलन्द
105 Shares

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७५/०७६)  
क्र.स. विषय क्षेत्र योजनाको नाम रकम (रु.)  
आर्थिक विकास आधुनिक कृषि तथा उन्नत पशु कार्यक्रम २०००००  
आर्थिक विकास उद्योग व्यवसाय तालिम १०००००  
आर्थिक विकास चतुरे बजार टहरा निर्माण २०००००  
आर्थिक विकास लालेखोला सिरुटार गैरीखेत कूलो मर्मत ५००००  
आर्थिक विकास ३ दिने पशुपालन तालिम १५००००  
आर्थिक विकास १ दिने पशु स्वास्थ्य शिविर १५००००  
आर्थिक विकास ५० प्रतिशत अनुदानमा स्प्रेयर वितरण ३२०००  
आर्थिक विकास अदुवा बालीमा जैविक प्रविधिबाट रोग निदान २००००  
आर्थिक विकास अलैंची क्षेत्र विस्तार विरुवा अनुदानमा वितरण (एकमुष्ठ) २१००००  
१० आर्थिक विकास उन्नत किटसेट वितरण मकै गहुँ धान (एकमुष्ठ) ५००००  
११ आर्थिक विकास उन्नत किटसेट सेट वितरण हिउँदे ४१२०००  
१२ आर्थिक विकास च्याउ किट वितरण ७५००  
१३ आर्थिक विकास जैविक विषादी प्रयोग प्रदर्शन (एकमुष्ठ) १२०००  
१४ आर्थिक विकास प्लास्टि घरभित्र थोपा सिंचाई प्रविधि ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण (एकमुष्ठ) ५६७००  
१५ आर्थिक विकास रेविज खोप कार्यक्रम (एकमुष्ठ) ५००००  
१६ आर्थिक विकास हिउँदे घाँसको विउ वितरण (एकमुष्ठ) १५००००  
१७ आर्थिक विकास कृषि चुन वितरण ४५०००  
१८ आर्थिक विकास चतुरे बजार व्यवस्थापन २०००००  
१९ आर्थिक विकास शनिबारे बजार स्तरोन्नति २०००००  
२० सामाजिक विकास आदिवासी जनजाति भेषभूषा संरक्षण १०००००  
२१ सामाजिक विकास कालसिंह मुर्तीडाँडा भालुटार खानेपानी मर्मत १०००००  
२२ सामाजिक विकास किरातेश्वर मन्दिर १०००००  
२३ सामाजिक विकास जुकेदेवी थानेचोक साधुगाउँ खानेपानी मर्मत १०००००  
२४ सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि घेराबारा २०००००  
२५ सामाजिक विकास दुर्गा मावि विद्यालय मैदान निर्माण २०००००  
२६ सामाजिक विकास दलित सिलाईकटिङ तालिम १५००००  
२७ सामाजिक विकास पलम्पे खानेपानी मर्मत १०००००  
२८ सामाजिक विकास बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम १०००००  
२९ सामाजिक विकास भालुखोप शेर्माडाँडा खानेपानी मर्मत १०००००  
३० सामाजिक विकास मनिपुर खानेपानी मुहान संरक्षण १०००००  
३१ सामाजिक विकास महिला सीपमूलक तथा सचेतना कार्यक्रम २०००००  
३२ सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम १५००००  
३३ सामाजिक विकास लामिटार दुम्से बेंसी विपी मार्ग सडक निर्माण स्वयम्वर मन्दिर ३०००००  
३४ सामाजिक विकास लामिटार भञ्याङ खानेपानी मर्मत १०००००  
३५ सामाजिक विकास बालद्विप आविव मान्द्रे खेलमैदान मर्मत ५००००  
३६ सामाजिक विकास श्रोतकेन्द्र फर्निचर खरिद जीवनज्योति मावि १०००००  
३७ सामाजिक विकास सिमसारे सिरानगाउँ हिटी खानेपानी निर्माण १०००००  
३८ सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि शिक्षक दरबन्दी १५००००  
३९ सामाजिक विकास ICT तथा शिक्षक पुनर्ताजगी तालिम (एकमुष्ठ) २०००००  
४० सामाजिक विकास न्यायिक समिति (जनचेतना तालिम) (एकमुष्ठ) १५०००००  
४१ सामाजिक विकास महिला १०००००  
४२ सामाजिक विकास आदिवासी जनजाति १०००००  
४३ सामाजिक विकास दलित ६०००००  
४४ सामाजिक विकास माध्यमिक विद्यालय एसईई सहयोग कार्यक्रम १००००००  
४५ सामाजिक विकास विद्यालय सुधार तथा दिवा खाजा कार्यक्रम (एकमुष्ठ) ९०२५००  
४६ सामाजिक विकास सुत्केरी पोषण खाना तथा न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम १४४०००  
४७ सामाजिक विकास अस्पताल तथा वर्थिङ सेन्टर मा २४ घण्टा प्रसुती सेवा संचालन गर्ने करारमा अनमी नियुक्त १६१३४०  
४८ सामाजिक विकास आत्मानन्द स्वास्थ्य इकाई मर्मत ५०००००  
४९ सामाजिक विकास चिवुवा एक घर एक धारा खानेपानी योजना ३०००००  
५० पूर्वाधार विकास इश्वरे भञ्ज्याङ खुन्द्रुका पर्खाले सडक निर्माण २०००००
५१ पूर्वाधार विकास कट्वालडाँडा भोटेटार केराबारी सडक निर्माण ३०००००
५२ पूर्वाधार विकास कटहरे हुँदै खलङ्गे पुच्छार हुँदै शनिबारे जोड्ने मोटरबाटो ३०००००
५३ पूर्वाधार विकास कोप्चे अग्रिरेखा सडक मर्मत १०००००
५४ पूर्वाधार विकास गुरुङगाउँ सिङलाबु मोटरबाटो निर्माण पुच्छार टोल १०००००
५५ पूर्वाधार विकास चतुरे राजालिमटार जौवारी देवीथान मोटरबाटो निर्माण ५००००
५६ पूर्वाधार विकास चिवुवा सिरुटार अगेम्वा कोप्चे सडक निर्माण १५००००
५७ पूर्वाधार विकास जनकल्याण आवि भवन मर्मत ५००००
५८ पूर्वाधार विकास प्रिजज मण्डली भवन मर्मत १०००००
५९ पूर्वाधार विकास पवित्राहाङ्मा आत्मा युमामाङहिम पुजारी घर निर्माण २०००००
६० पूर्वाधार विकास फलैंचे ढुङ्गे लाक्तापा सडक निर्माण २०००००
६१ पूर्वाधार विकास मान्द्रे गहते खुन्द्रुका मोटरबाटो निर्माण १०००००
६२ पूर्वाधार विकास लामिटार प्रहरी चौकी भवन निर्माण २०००००
६३ पूर्वाधार विकास वालिङ भञ्ज्याङ कोयुटोल कृषि सडक निर्माण २०००००
६४ पूर्वाधार विकास विरन्द्रचोक खर्क मार्चेबुङ सुवाचिङ सडक निर्माण २०००००
६५ पूर्वाधार विकास सडक मर्मत सम्भार १५००००
६६ पूर्वाधार विकास सिमलेसावा खोला वे मोटरबाटो निर्माण ३०००००
६७ पूर्वाधार विकास उत्तरे गुप्तीकामीटार मोटरबाटो निर्माण २०००००
६८ पूर्वाधार विकास घर्तीदोभान ठूलोबेसी मोटरबाटो निर्माण ४०००००
६९ पूर्वाधार विकास चतुरे फुलुङ्गी महमाई सडक डिपीआर ९८८६५९
७० पूर्वाधार विकास फुलुङ्गी माङहिम खानेपानी निर्माण ३०००००
७१ पूर्वाधार विकास बगरे रिमचिमे मोटरबाटो निर्माण २०००००
७२ पूर्वाधार विकास वडा नं. ३ कामीटार विद्युत विस्तार योजना ५०००००
७३ पूर्वाधार विकास शालिक भञ्ज्याङ चिवुवा तामाखोला सडक निर्माण ३००००००
७४ पूर्वाधार विकास सुवाचेन खर्क विरेन्द्रचोक मोटरबाटो निर्माण २०००००
७५ पूर्वाधार विकास सालघारीपत्रे मेवाखोला मोटरबाटो २०००००
७६ पूर्वाधार विकास विद्युत विस्तार कार्यक्रम चतुरे चिवुवा मान्द्रे खण्ड १७७८४००
७७ पूर्वाधार विकास विद्युत विस्तार कार्यक्रम लामिटार ६९१६००
७८ पूर्वाधार विकास वायोग्यास जडान २०००००
७९ पूर्वाधार विकास सोर्य उर्जा प्रविधि जडान ४६५९८०
८० वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन सानारुङ युवाक्लव वृक्षारोपण कार्यक्रम १०००००  
८१ वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन भञ्ज्याङ पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम ५०००००  
८२ वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन वडा नं. ३ रतुवा खोला संरक्षण कार्यक्रम ५०००००  
८३ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह वडा कार्यालय व्यवस्थापन १०००००  

श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार