करारमा कर्मचारी आपूर्ती सम्बन्धी सूचना

  नयाँ बुलन्द  1051 पटक हेरिएको

माङसेबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
इभाङ, इलाम १ नं.प्रदेश, नेपाल

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/११/१०)

यस गाउँपालिकाको १ नं. वडा कार्यालय, गजुरमुखिधामका लागि आवश्यक कार्यालय सहयोगी (श्रेणी बिहिन) सेवा करारमा राख्नुपर्ने भएकाले प्रचलित कानून अनुसार योग्य नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यालय समयमा तोकिएको राजश्व दस्तुर तिरी रसिद सहित आबेदन फारामको ढाँचामा दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रित नपुगी वा म्याद नाघेर आएका दरखास्त उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।
तपशीलः
क्र सं बिज्ञापन नं. पद /तह माग संख्या दरखास्त दस्तुर परिक्षा किसिम
१ १५/०७७/०७८ कार्यालय सहयोगी
(श्रेणी बिहिन) १ ३००। लिखित र अन्तरवार्ता
१. सेवाको किसिम : करार
२. आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता :
(क) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कक्षा ८ उत्र्तीण गरेको ।
३. उमेर : १८ बर्ष पुरा भई ३५ बर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ४० बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
४. तलब सुबिधा : श्रेणी बिहिन कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको शुरु स्केल बराबरको रकम मासिक रुपमा तलब स्वरुप भुक्तानी गरिने छ ।
५. फाराम प्राप्त गर्ने र बुझाउने स्थान : माङसेबुङ गाउँपालिका कार्यालय, इभाङ इलाम ।
६. दरखास्त फाराम भर्ने मिति : २०७७/११/१० देखि २०७७/११/२४ गते सम्म । दरखास्त फाराम गाउँपालिका कार्यालयमा उपलब्ध हुनेछ ।
७. परिक्षा मिति : मिति २०७७/११/२५ गते यस कार्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा टाँस गरिने छ ।
८.आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत तथा बिज्ञापन रद्ध गर्ने सम्पूर्ण अधिकार माङसेबुङ गाउँपालिकालाई हुनेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार